1396/11/25 چهارشنبه همایش ملی زبان ، فرهنگ و ادبیات بختیاری در دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود
1396/3/3 چهارشنبه

بدین وسیله به اطلاع می­رساند پنجمین کارگاه آموزشی حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت با عنوان «آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه دریافت تسهیلات» در روز چهارشنبه مورخ 3/3/96 از ساعت 9 لغایت 11 در سالن شورای دفتر ریاست در سازمان مرکزی تشکیل می شود. این کارگاه از سه طریق ذیل ارائه می گردد:

الف حضوری: برای اعضای علمی سازمان مرکزی و افرادی که امکان حضور در سالن را داشته باشند (حدود 40 نفر)

ب از طریق ویدئو کنفرانس: (ظرفیت به امکانات و پتانسیل هر استان بستگی دارد)

ج از طریق LMS (برای اولین بار در دانشگاه در حال انجام است)

لذا ضمن ارسال فایل راهنمای استفاده از سیستم LMS، مقتضی است مقرر نمائید متقاضیان در روز و ساعت برگزاری کارگاه آموزشی فوق الذکر با اتصال به یکی از لینک­های ذیل نسبت به ورود به آن اقدام نمایند.

1-     http://vc3.pnu.ac.ir/karad
2-   http://vc3.pnu.ac.ir/karad1
3-     http://vc2.pnu.ac.ir/karad
4-   http://vc2.pnu.ac.ir/karad1

 

1