قابل توجه دانشجویان گرامی :ارزشیابی اساتید در سیستم گلستان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ فعال می باشد.
ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه پیام نور در سیستم گلستان (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲)
نظارت و ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ فعال می باشد.

▫️دانشجویانی مجاز به ارزشیابی استاد هستند که گزینه "بله" را برای حضور در کلاس درس آن استاد در سایت گلستان انتخاب کرده باشند.

▫️ارزرشیابی اساتید برای دانشجویان  بدهکار نیز فعال است و بدهکاری مانعی برای ارزشیابی این دسته از دانشجویان نیست.

 
امتیاز دهی