1395/12/10 سه‌شنبه

نام  درس                                           نام استاد                                رشته                     تاریخ و ساعت برگزاری امتحان                                              
شناخت و مدیریت حیات وحش خ احمد زاده منابع طبیعی 96/2/18 ساعت 10 - 3 فصل اول
زیست شناسی حفاظت خ احمد زاده 96/2/4 ساعت 10 - 4 فصل اول
جنگل شناسی خ احمد زاده 96/2/11 ساعت 10- 5 فصل اول
آلودگی آب و خاک خ احمد زاده 96/2/4 ساعت 10 - از صفحه 46 تا صفحه 120
اکولوژی جنگل خ احمد زاده 96/2/11 ساعت 10 -4 فصل اول
اصول برنامه ریزی درسی خ عکاشه علوم تربیتی 96/1/28 ساعت 12
روش تحقیق در علوم تربیتی خ عکاشه علوم تربیتی 96/2/12 ساعت 12
مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی خ عکاشه علوم تربیتی 96/1/28 ساعت 12
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی خ عکاشه علوم تربیتی 96/1/28 ساعت 12
برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای خ عکاشه علوم تربیتی به خانم عکاشه مراجعه شود
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی خ عکاشه علوم تربیتی 96/2/12 ساعت 12
مقدمات روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی خ عکاشه علوم تربیتی 96/2/19 ساعت 8
متون زبان تخصصی در روانشناسی و علوم تربیتی خ عکاشه علوم تربیتی 96/2/12 ساعت 9.45
روش ها و فنون تدریس خ عکاشه علوم تربیتی 96/1/28 ساعت 8
فلسفه اموزش و پرورش خ عکاشه علوم تربیتی 96/1/28 ساعت 9.45
روانشناسی تربیتی خ عکاشه علوم تربیتی 96/2/19ساعت 11.30
طراحی باغ و پارک خ صفائی مهندسی منابع طبیعی 95/12/23 ساعت 8.30 ( 3 فصل اول)
درختان و درختچه های ایران خ صفائی مهندسی منابع طبیعی 95/12/22 ساعت 8.30 (فصل آخر از صفحه 71 تا 136 )
تعلیم و تربیت اسلامی خ خیرالهی علوم تربیتی 96/1/21 نصف کتاب
مدیریت کتابخانه خ خیرالهی علوم تربیتی 96/1/28 نصف کتاب
مبانی و اصول مدیریت آموزشی خ خیرالهی علوم تربیتی 96/2/4 نصف کتاب
مبانی و اصول تعلیم و تربیت خ یزدانی علوم تربیتی 96/2/11  نصف کتاب
تاریخ آموزش و پرورش خ یزدانی علوم تربیتی 96/1/21 نصف کتاب
درآمدی بر نقش هنر خ یزدانی علوم تربیتی 96/1/29 نصف کتاب
آموزش و پرورش تطبیقی خ یزدانی علوم تربیتی 96/2/12 نصف کتاب
تربیت اخلاقی خ محمد شفیع علوم تربیتی 96/1/26 نصف کتاب
سیر تحول آموزش و پرورش خ محمد شفیع علوم تربیتی 96/1/30 نصف کتاب
بهداشت و یمنی مدارس خ محمد شفیع علوم تربیتی 96/2/4 نصف کتاب
مدیریت عمومی آقای اسکندری علوم تربیتی با آقای اسکندری هماهنگ شود
مقدمات روانپزشکی آقای طاهری فرد مشاوره 96/1/20 ساعت کلاس
نظریه های مشاوره 1 آقای طاهری فرد مشاوره 96/1/20 ساعت کلاس
تالوفیت ها خ رجب پور زیست 96/2/3 ساعت 9.30- تا صفحه 100
زیست شناسی پرتوی خ رجب پور 96/2/3 ساعت 9.30- تا صفحه 80
متون زیست شناسی خ رجب پور زیست 96/2/3 ساعت 10.15- تا نیمه کتاب
فیزیولوژی گیاهی 1 96/2/3 ساعت 8.30- تا صفحه 100
ریخت زایی و اندام زدایی 96/2/3 ساعت 10.15- تا صفحه 79
فیزیولوژِی گیاهی 2 96/2/3 ساعت 8.30- تا صفحه 100
تکامل 96/2/3 ساعت 12- تا صفحه 70
رشد و نمو گیاهی 96/2/3 ساعت 12- تا صفحه 107
اکولوژی گیاهی 96/2/3 ساعت 12- تا صفحه 70
روشهای تکثیر گیاهان 96/2/3 ساعت 12- تا صفحه 100
فیزیولوژی تنش 96/2/4 ساعت 9- تا صفحه 113
اکوفیزیولوژی 96/2/4 ساعت 9- تا صفحه 80
بیوشیمی عمومی 96/2/4 ساعت 9- تا صفحه 113
کاربرد کامپیوتر در زیست شناسی 96/2/4 ساعت 9- تا نیمه کتاب
آئین نگارش متون علمی 96/2/4 ساعت 10- تا نیمه کتاب
تشریح و رده بندی گیاهی 96/2/4 ساعت 10- تا صفحه 70
شیمی 2 خ کیانی زیست 96/2/4 ساعت 8 - نصف کتاب
آز شیمی 2 خ کیانی زیست 96/2/4ساعت 8
شیمی عمومی و شیمی 1 خ کیانی زیست و منابع طبیعی 96/2/4 ساعت 8 - نصف کتاب
حمایت جنگل خ  احمدزاده منابع طبیعی و کشاورزی 96/2/11 ساعت 10- 4 فصل اول
آسیب شناسی اجتماعی آقای شیخ شاهرخ مشاوره 96/2/17 ساعت 10- کل کتاب
روانشناسی اجتماعی آقای شیخ شاهرخ روانشناسی 96/2/17 ساعت 10- کل کتاب
جانورشناسی عمومی خ سلیمانی منابع طبیعی 96/2/3 ساعت 9- صفحه 105 تا 180
انگل شناسی خ سلیمانی زیست شناسی 96/2/3 ساعت 9
آزمایشگاه انگل شناسی خ سلیمانی زیست شناسی تحقیق در مورد کرم های انگل
آزمایشگاه پرتوزئولوژی خ سلیمانی زیست شناسی 2 کاوش اول
مسائل جوانان و نوجوانان در ایران معاصر خ علی بابائی مشاوره 17/2/96 ساعت 10 صبح - 6 فصل اول
مدیریت مالی 1 آقای حسین زاده حسابداری 96/2/3 ساعت 12
مدیریت مالی 2 آقای حسین زاده حسابداری 96/2/3 ساعت 12
آموزش بزرگسالان خ جمالی علوم تربیتی 96/2/12 ساعت 10- نصف کتاب
نظارت و راهنمایی تعلیماتی خ جمالی علوم تربیتی 96/2/12 ساعت 10- نصف کتاب
روش های ارزشیابی آموزشی خ جمالی علوم تربیتی 96/2/19ساعت 10- نصف کتاب
جامعه شناسی آموزش و پرورش خ جمالی علوم تربیتی 96/2/19 ساعت 10 - نصف کتاب
فناوری آموزشی- تکنولوژی آموزشی- مقدمات تکنولوژی آموزشی خ سلطانی علوم تربیتی- مشاوره 96/2/19 ساعت 10 -
آسیب شناسی روانی 1 خ سلطانی مشاوره 96/2/4 ساعت 11
آسیب شناسی روانی 2 خ سلطانی مشاوره 96/2/4 ساعت 11
بازی درمانی خ سلطانی مشاوره 96/2/4 ساعت 11
سالمندان خ سلطانی مشاوره 96/2/11 ساعت 11
نظریه های مشاوره 2 خ سلطانی مشاوره 96/2/12 ساعت 11
راهنمایی و مشاوره گروهی خ سلطانی مشاوره 96/2/17 ساعت 12
روانشناسی عمومی خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
روانشناسی عمومی 2 خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
روانشناسی رشد خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
مبانی مشاوره و راهنمایی خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
زبان تخصصی مشاوره خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
رشد 1 خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
کودکان استثنایی خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
روانشناسی عمومی 1 خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
روانشناسی یادگیری خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
مباحث اساسی در روانشناسی 1 خ سلطانی مشاوره 96/2/12 ساعت 11
انسان از دیدگاه اسلام خ سلطانی مشاوره 96/2/12ساعت 11
اختلالات یادگیری خ سلطانی مشاوره 96/2/18 ساعت 11
مبانی جامعه شناسی خ سلطانی مشاوره 96/2/24 ساعت 11
معرفت شناسی خ سلطانی مشاوره 96/2/26 ساعت 11
فیزیولوژی اعصاب و غدد خ کاوسی مشاوره- روانشناسی 96/2/19 ساعت 13- فصول 1.2.3.6.7.8.10
ریاضیات پایه مقدمات آمار 1 خ رحمتی حسابداری 96/2/11 ساعت 11.30 -
خانواده در اسلام خ محمد شفیع علوم تربیتی 96/2/11 ساعت 12 - نصف کتاب
سنجش و اندازه گیری خ محمد شفیع علوم تربیتی 96/2/12 ساعت 12 - نصف کتاب
زبان خارجه خ دانش کلیه رشته ها 96/2/26 ساعت 9.45
بافت شناسی خ ابراهیمی زیست شناسی 96/2/26 ساعت 9
سم شناسی خ کیانپور کشاورزی 96/2/4 ساعت 13
آز بیماری های مهم خ کیانپور کشاورزی 96/2/4 ساعت 13
ریاضیات پایه و مقدمات امار1 خ رحمتی کشاورزی 96/2/11 ساعت 11
ریاضی عمومی 1 آقای امینی کامپیوتر 96/2/24 ساعت 12
ریاضیات 2 جغرافیا 96/2/24 ساعت 12
آمار و احتمال حسابداری 96/2/24 ساعت 12
اصول حسابداری 3 آقای شاهقلیان حسابداری 96/2/19 ساعت 13.30 فصل اول و دوم
1کولوژی عملی خ باقری زیست
اکولوژی عملی          - خ باقری - زیست شناسی - 96/2/31 ساعت 11 صبح
حسابداری مالیاتی - خ باقری - 96/2/19 ساعت 11.30
فارسی عمومی  - خ خیبری - 96/3/2 ساعت 11.30 - کلیه رشته ها
روابط انسانی و بهبود ان در سازمان ها - خ احمدی - 96/2/25 ساعت 14 - فصل 5 تا 9
اندیشه اسلامی 2- 96/2/16 ساعت 9
اخلاق اسلامی - 96/2/25 ساعت 8.45
اندیشه اسلامی 1 - 96/2/25 - ساعت 10
تفسیر موضوعی نهج البلاغه - 96/2/25 ساعت 12
دانش خانواده - 96/2/26 - ساعت 10
انقلاب اسلامی -96/2/31 ساعت 10
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران - 96/3/7 ساعت 12
آزمایشگاه تکثیر و پرورش و صید آبزیان-96/2/27 ساعت 11
آزمایشگاه فراوری و بازاریابی- 96/2/27 ساعت 11
ریاضیات 2 (رشته زیست شناسی) : 96/3/3 ساعت 10 - از صفحه 250 تا 360
شیمی محیط زیست ( رشته زیست شناسی) : شنبه 96/2/30 ساعت 9