1395/6/3 چهارشنبه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسامی دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر


ردیف
نام و نام خانوادگی                                

رشته                                                         
دانشگاه                                                 
1 راضیه علیدوستی شهرکی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف
2 زینب محمدی ثانی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه امیر کبیر
3 اقدس جعفری محیط زیست دانشگاه تهران
4 فیروز تقی پور محیط زیست دانشگاه تهران
5 فرزانه یعقوبی مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
6 پیمان یارمحمدی سامانی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران
7 مصطفی علیدوستی شهرکی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
8 زهرا بهرامیان علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
9 پروین پورفخریان حسابداری دانشگاه اصفهان
10 فریده غریبی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
11 علیرضا احسان زاده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه یزد
12 سجاد احمدی محیط زیست دانشگاه زنجان
13 افسانه مدنی فرد اکولوژیک کشاورزی دانشگاه گنبد کاوس
14 سکینه خدادادی حسابداری دانشگاه قم
15 پگاه خدابنده مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه قم
16 سیده پریا امیری مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
17 فاطمه فرجی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه کرمانشاه
18 حمید احمدی بنی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز
19 نسرین اکبری سامانی علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
20 فهیمه آزاد مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور تهران
21 دانیال ریاحی نیا مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور کرج
22 مریم راضی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان
23 سارا بیات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان
24 محبوبه سیفی پور مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور ری
25 مرضیه فرهودی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تهران
26 مریم صادقی ده صحرایی حسابداری دانشگاه آزاد ساوه
27 سیده زینب میر احمدی تاریخ فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه  آزاد خوراسگان
28 مجتبی انصاری حسابداری دانشگاه آزاد خمین
29 علی اصغر مقصودی روانشناسی صنعتی سازمانی دانشگاه  آزاد خوراسگان
30 فرشته قربانی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد گرمسار
31 حبیب ا... صفاری سامانی مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی
32 جعفر صادقیان متولی مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد شهر مجلسی
33 منیژه حیدری سودجانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه آزاد یرز
34 سید امین جزایری جونقانی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد کرمانشاه
35 رویا علی بابایی راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد خمینی شهر
36 صفیه آقایی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد شهرکرد
37 سحر علیزاده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد شهرکرد
38 مرجان محمد پور مهندسی فناوری اطلاعات موسسه غیر انتفاعی صنعتی فولاد
بيشتر