قابل توجه دانشجویان گرامی : فعال شدن ارزشیابی اساتید درنیمسال دوم سال تحصیلی 1401- 1400 کلیه دانشجویان از تاریخ 1401/01/31 لغایت 1401/02/31 با مراجعه به سیستم گلستان ، نسبت به ارزشیابی اساتید در نیمسال جاری اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی