مهم : آغاز ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 از 6 آذر ماه
ارزشیابی اساتید مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 1400/9/6 آغاز شده و تا تاریخ 1400/09/25 ادامه خواهد داشت.
شرکت دانشجویان در این ارزشیابی الزامی می باشد و درصورت عدم شرکت قادر به دریافت کارت آزمون و مشاهده نمرات میان ترم نخواهد بود.
 
امتیاز دهی