دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور خبر داد: ارتقای 3 عضو علمی به مرتبه دانشیاری و 19 عضو علمی به مرتبه استادیاری دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای3 عضو علمی به مرتبه دانشیاری و 19 عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد و گفت: در چهارمین جلسه هیات ممیزه در سال جدید، آقایان؛ دکتر کوروش بامداد عضو هیات علمی مرکز استهبان در رشته بیوفیزیک، دکتر محسن دیانت عضو هیات علمی مرکز تهران در رشته علوم سیاسی و  دکتر رضا رسولی شربیانی عضو هیات علمی مرکز قزوین در رشته فلسفه و حکمت از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.
به گزارش روابط عمومی، دکتر مرتضی محسنی افزود: در این جلسه 19 عضو علمی نیز با تایید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده شان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.
فايلها
IMG_0338.JPG 7.829 KB
 
امتیاز دهی