1392/9/16 شنبه
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسامی و سمت کارمندان دانشگاه پیام نور واحد فرخشهرنام و نام خانوادگی سمت
آقای حشمت الله اسکندری سرپرست دانشگاه 
خانم سیده ریحانه کریمی مسئول آموزش و کاربر ارشد آموزش - کارشناس فناوری اطلاعات
خانم مهین جمشیدی مسئول امور مالی - کاربر مالی
خانم سمیه کیانپور مسئول امور فرهنگی و دانشجویی - مسئول امور فارغ التحصیلان
 آقای مجیدعباسی مسئول امور اداری - کارپرداز - دبیرخانه - روابط عمومی-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------