1392/9/16 شنبه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کانون های دنشجویی و انجمن های علمی دانشگاه پیام نور واحد فرخشهر

نام کانون یا انجمن علمی

نام سردبیر

کانون قرآن و عترت
خانم  زهرا غلامعلی شاهی
کانون حجاب و عفاف
خانم ناهید رحیمی
کانون هلال احمر
خانم  معصومه شکوهی
کانون ایثار و شهادت
خانم عاطفه محمدی
انجمن علمی کشاورزی
خانم راضیه شاهرخی
انجمن علمی مشاوران
آقای عزیز عسگری
انجمن علمی کامپیوتر
خانم شیرین لطفی پور
بسیج دانشجوییکانون هلال احمر