تکمیل پرسشنامه در خصوص فعالیتهای آموزش غیر حضوری ویژه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان
تکمیل پرسشنامه ویژه دانشجویان و اساتید
مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری با طراحی پرسش نامه هایی در صدد گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیتهای آمورش غیر حضوری در عرصه آموزش عالی کشور نموده است. مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف ؛ به منظور رصد فعالیتها و همچنین ارزیابی عملکرد دانشگاه در زمینه آموزش غیر حضوری ؛ با طراحی پرسش نامه هایی در صدد گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به فعالیتهای آمورش غیر حضوری در عرصه آموزش عالی کشور نموده است . لذا اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان می توانند از تاریخ 99/4/31 لغایت 99/5/14 با مراجعه به آدرس های ذیل نسبت به تکمیل پرسشنامه مذکور اقدام نمایند


1-پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی https://nezarat.msrt.ir/fa/form/68


2-پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63
فايلها
ac-image-ww1546262787Cq.png 314.974 KB
 
امتیاز دهی