زمان تغيير محل آزمون كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه مشخص شد :
 
امتیاز دهی