قابل توجه کلیه دانشجویان محترم : امکان ارزشیابی اساتید نیمسال جاری از تاریخ 98/8/11 لغایت 1398/09/13 در سیستم گلستان فعال گردید . قابل توجه کلیه دانشجویان محترم : امکان ارزشیابی اساتید نیمسال جاری از تاریخ 98/8/11 لغایت 1398/09/13 در سیستم گلستان فعال گردید .
 
امتیاز دهی