امكان مهمان شدن

امكان مهمان شدن در دوره تابستاني از تاريخ 98/4/11لغايت 98/4/17مطابق دستورالعمل دوره تابستاني سال تحصيلي 98-97 (كارشناسي و كارشناسي ارشد)  ارسال شده به مراكز /واحدهاي مجري (براساس فايل مراكز مجري) امكانپذير مي باشد.

 
امتیاز دهی