قابل توجه کلیه دانشجویان محترم : امکان ارزشیابی اساتید نیمسال جاری از تاریخ 1/2/98 لغایت 1/3/98 در سیستم گلستان فعال گردید . جهت مشاهده راهنما اینجا کنید .
 
امتیاز دهی