لزوم اخذ کارت آزمون (گزارش 428) برای کلیه دانشجویان احتراماً، با عنایت به لزوم اخذ کارت آزمون (گزارش 428) برای کلیه دانشجویان . لذا قبل از برگزاری امتحانات کلیه دانشجویان باید بدهی شهریه خود را واریز نموده تا در اخذ کارت آزمون (گزارش 428) مشکلی نداشته باشند.
 
امتیاز دهی