** مهم** فعال شدن امکان ارزشیابی استاد در سیستم گلستان برای دانشجویان ارزشیابی اساتید از تاریخ 4/9/96 لغایت 30/9/96 در سیستم گلستان برای دانشجویان  فعال می باشد .
 
امتیاز دهی