مهم** فعال شدن امکان ارزشیابی مربوط به اساتید درنیمسال دوم سال تحصیلی 97-96در سیستم گلستان برای دانشجویان ارزشیابی اساتید از تاریخ 27/1/97 لغایت 5/3/97در سیستم گلستان برای دانشجویان  فعال می باشد .
 
امتیاز دهی