1
*فوری فوری* انتقال امتحانات پایان ترم روز پنج شنبه 96/10/7 به روز دوشنبه 96/10/25

استحضار می رساند با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ 08/10/96، کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ 07/10/96 در سیستم گلستان به روز دوشنبه مورخ 25/10/96  منتقل گردید.

 
امتیاز دهی