برگزاری امتحانات نیمسال اول 97-96 واحد فرخ شهر به روایت تصویر
 
امتیاز دهی